The Lion Rock

Location: Longhetun, Zhulongcun, Dukang, Tiandeng County, Guangxi Province, China